Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden van boorbedrijven

Lid van Boorinfo Branche Vereniging: HSB Betonboringen & Zaagwerken B.V. gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18082148

 1) Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene leverings-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden verder te noemen “voorwaarden” zijn van toepassing op alle aan ons verstrekte opdrachten en/of overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden door het bedrijf HSB dat is aangesloten bij Boorinfo Branche Vereniging verder “HSB”. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van HSB op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

2) Offertes/aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft HSB het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Zonder dat één der partijen van de verplichtingen genoemd onder 2.1 door het volgende is ontslagen, komen de overeenkomsten eveneens tot stand wanneer HSB de ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden.
 3. Aanbiedingen en offertes van HSB met alle daarbij aangeboden bescheiden zijn en blijven eigendom van HSB en mogen zonder toestemming van HSB niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

3) Prijzen

Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van HSB zijn dagprijzen, exclusief BTW en/of andere toepasselijke heffingen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij HSB geldende arbeidstijden. Het factuurbedrag zal te allen tijde minimaal € 125,00 bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4) Omvang van het werk

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van opdrachtgever:
 1. de kosten van verwerking van afkomende materialen;
 2. het aftekenen van de plaatsen waar de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
 3. voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is;
 4. aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling;
 5. voldoende werkruimte voor de boor- en/of zaagwerkzaamheden;
 6. vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde werkvergunningen.
  • Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande is de mening van HSB als uitvoerende altijd doorslaggevend.

5) Meer- en minderwerk

 1. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft HSB behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.
 2. Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Æ 16 mm of een opeenhoping van metalen of andere materialen in het te bewerken vlak, mogen door HSB extra kosten in rekening gebracht worden welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer. Vorenstaande extra kosten zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
 3. Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten, zullen de extra kosten in rekening worden gebracht op basis van de normale uurprijs.
 4. Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal HSB gebruik maken van een aggregaat dan wel watertank waarvan de (huur)kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien, om welke reden dan ook geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of watertank, dan worden de extra bestede uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen aan opdrachtgever op basis van de normale uurprijs in rekening gebracht.
 5. De kosten van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, vergunningsaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de werkplek te (kunnen) bereiken, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6) Termijn van uitvoering

Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer beschouwd kunnen worden als fatale termijnen maar gelden als streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7) Oplevering

Het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.

8) Betaling

 • Betaling aan HSB dient te geschieden zonder beroep op compensatie of korting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.
 • Bezwaren inzake een factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan HSB te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten. Het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 • In geval opdrachtgever:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgd, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
 2. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn beschikkingsbevoegdheid verliest;
 3. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft HSB door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, dan wel al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van enigerlei overeenkomst en/of verleende dienst aan HSB verschuldigd is, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
 • Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – heeft HSB tevens het recht de uitvoering van elke door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door HSB vast te stellen termijn, heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is HSB gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald bij “annuleringen” in artikel 9.Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door HSB te allen tijde weer worden ingetrokken.
 • Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te ontvangen bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van HSB of door HSB gemachtigde derden, of, bij betaling in contanten, tegen overlegging van een door HSB afgegeven kwitantie. De door de bank of giro aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.
 • Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Alle kosten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde factuurbedrag en zullen minimaal € 125,00 zijn.

9) Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten, welke hierbij worden begroot op minimaal 50% van de aanneemsom, aan HSB te vergoeden. Deze kosten bestaan verder in ieder geval uit de voor de uitvoering van deze opdracht speciaal bestelde materialen en halffabricaten.

10) Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van HSB niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij HSB c.q. bij leveranciers van HSB.
 2. Indien naar oordeel van HSB de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft HSB het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van HSB de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten/gevolgen. HSB is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.

11) Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van HSB uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dat het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
 2. HSB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is nadat de opdrachtgever de door HSB vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, respectievelijk in gebruik heeft genomen.
 3. HSB is evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. HSB is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm van dan ook, die optreedt bij het afboren en/of -zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en al het andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindende.
 5. HSB neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door water of andere (vloei)stoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties. De opdrachtgever dient HSB altijd op de hoogte te stellen van de eventueel aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien HSB hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water)schade ontstaat kan HSB hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Alle met behulp van geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schades van welke aard dan ook als gevolg van lijmverankeringen is HSB niet aansprakelijk.

12) Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen HSB en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke slechts door één van de partijen   als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.
 3. Het in artikel 12 lid 2 bepaalde laat het recht van partijen om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies onverlet.

©maart 2008 Boorinfo Branche Vereniging

U kunt hier de Algemene Voorwaarden van HSB Betonboringen en Zaagwerken B.V. downloaden